Skala przemocy w szkole

 

Badania pokazują, że 57% dzieci w wieku od 11 do 17 lat doświadczyło różnego rodzaju przemocy rówieśniczej*.

 

Rodzaje przemocy rówieśniczej:

 • fizyczna 42%

 • psychiczna 29%

 • napaść zbiorowa 18%

 • długotrwałe znęcanie się 14%

 

Dręczenie jest najbardziej dotkliwą formą przemocy. Uderza w samoocenę ucznia, niszczy pewność siebie, wzmaga lęki negatywny nastrój. Jak pokazują wyniki badania PISA 2015 (OECD 2017), szkoły, w których częściej dochodzi do dręczenia, uzyskują średnio o 47 punktów mniej w teście PISA**. Równocześnie według statystyk 80% uczniów będących świadkami przemocy wobec innych dzieci źle się z tym czuje**.

 

Zespół psychologów i pedagogów z Uniwersytetu SWPS opracował program zapobiegania przemocy rówieśniczej połączony ze specjalną aplikacją, która pozwala dzieciom w bezpieczny i skuteczny sposób reagować na przemoc, jeśli są jej świadkami.

 

Jak powstał RESQL?

Opracowanie rozwiązań zawartych w aplikacji zostało poprzedzone wywiadami z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Następnie podczas warsztatów z nauczycielami, dyrektorami i uczniami testowane były wstępne rozwiązania, wprowadzane poprawki, a pomysły – dostosowywane do oczekiwań użytkowników. Działania te doprowadziły do przygotowania rozwiązań w formie aplikacji mobilnej dla ucznia i odrębnego ,stacjonarnego panelu dla nauczyciela odpowiadającego za przyjmowanie i analizę zgłoszeń uczniów. Przygotowane zostało również rozwiązanie dla dyrektora szkoły, które pozwoli mu monitorować problem przemocy, raportować w formie zestawień i analizować zdiagnozowane problemy wraz z radą pedagogiczną.

 

Czym jest RESQL?

RESQL to innowacyjne rozwiązanie wspierające szkoły w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. 

Według badań prowadzonych w polskich szkołach, zmagają się one z trzema kluczowymi  problemami:

 • przemoc szkolna obecna w postaci zarówno fizycznej, jak i psychicznej

 • brak bezpiecznego i anonimowego sposobu zgłaszania incydentów

 • brak procedur działań dla wychowawców i nauczycieli umożliwiających reagowanie na incydenty i zapobieganie przemocy

 

Wychodząc na przeciw tym wyzwaniom, RESQL oferuje:

 • innowacyjną aplikację mobilną umożliwiającą anonimowe zgłoszenia incydentów przez uczniów

 • aplikację webową wspomagającą nauczycieli interwentów w reagowaniu na zgłoszenia

 • zestawy interwencji ułatwiające pracownikom podejmowanie odpowiednich decyzji i zaplanowanie działań

 • przetestowane scenariusze lekcji wychowawczych dotyczących problematyki przemocy, relacji w klasie, klimatu klasy i szkoły

 

Jak działa RESQL?

 • uczeń, w aplikacji mobilnej,  zgłasza niepokojącą sytuację, której był uczestnikiem lub świadkiem

  • wybiera typ przemocy: fizyczna, relacyjna, materialna, seksualna, cyberprzemoc

  • decyduje czy zgłoszenie jest anonimowe, czy też chce ujawnić jakieś dane o sobie

 • nauczyciel - interwent, w aplikacji webowej, odbiera zgłoszenie

 • następuje wymiana wiadomości pomiędzy uczniem i nauczycielem

 • nauczyciel, we współpracy z innym pracownikami szkoły, podejmuje odpowiednie działania

  • porządkuje zgłoszenie, nadając im kategorie i priorytety

  • wdraża lekcje wychowawcze

  • podejmuje interwencję

  • kontaktując się z uczniem, stara się ustalić, czego dotyczy problem i jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna uczniowi

 • dyrektor monitoruje problem przemocy w szkole za pomocą webowego panelu

  • otrzymuje raporty w formie zestawień

  • analizuje zdiagnozowane problemy wspólnie z radą pedagogiczną

 

Schemat wdrożenia RESQL

 • spotkanie z dyrekcją szkoły - przedstawienie programu i oferty RESQL

 • spotkanie z grupą inicjującą wdrożenie RESQL w szkole - warsztaty dla przedstawicieli rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, pedagoga i psychologa szkolnego

 • warsztat dla rady pedagogicznej poświęcony wdrożeniu RESQL - szkolenie dotyczące działania aplikacji mobilnej dla ucznia i panelu stacjonarnego dla nauczyciela-interwenta oraz dyrektora, przedstawienie scenariuszy lekcji i materiałów wspierających

 • propagowanie aplikacji w szkole - poinformowanie uczniów, przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat działania aplikacji ( z wykorzystaniem gotowych scenariuszy, przy wsparciu nauczycieli-interwentów)

 • uruchomienie aplikacji w szkole - dostarczenie uczniom kodów dostępu do aplikacji, testowanie próbnych zgłoszeń oraz panelu interwenta

 • wdrożenie programu w klasach uczestniczących w programie RESQL - przeprowadzenie lekcji wychowawczych o tematyce przemocowej (z wykorzystaniem gotowych scenariuszy, zgodnie z propozycją RESQL)

 • monitorowanie działania programu - kontakt e-mailowy i telefoniczny z koordynatorami RESQL, rozwiązywanie problemów technicznych

 

Co zyskuje szkoła wdrażając RESQL?

 • program do monitorowania i zwalczania przemocy rówieśniczej

 • obszerne materiały psychoedukacyjne, wspierające pedagoga, psychologa i nauczycieli w propagowaniu przeciwdziałania przemocy

 • anonimowość i bezpieczeństwo uczniów zgłaszających incydenty

 • wiedzę o incydentach przemocy rówieśniczej w szkole oraz możliwość szybkiej i skutecznej reakcji na nie

 • w konsekwencji - lepszy klimat szkoły

 

* Włodarczyk, J., Wójcik, S. (2019), Skala i uwarunkowania przemocy rówieśniczej. Wyniki Ogólnopolskiej

** Sitek, M., Ostrowska, E.B. (red.) (2020), PISA 2018. diagnozy krzywdzenia dzieci w Polsce. Dziecko krzywdzone. Teoria - badania - praktyka, 18 (3), s. 9–35.

29 listopada 2021

RESQL - lepszy klimat szkoły

 Centrum Psychologii i Coachingu

+48 577 302 888

ul. Hercena 3-5, parter

© ONYX SYLWIA SKALIK

Wrocław / Polska

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek 

Sobota

09:00 - 20:00

09:00 - 20:00

09:00 - 20:00

09:00 - 20:00

09:00 - 20:00

09:00 - 15:00

Godziny otwarcia

50-453 Wrocław
ul. Hercena 3-5, parter

Kontakt

UMÓW PREZENTACJĘ